shapes shapes shapes shapes

Co.Op Mart Long Xuyen
So 12 Nguyen Hue A, P. My Long, TP. Long Xuyen, Tinh An Giang

Tel. No. 394-1889 / 625-2000